Kế hoạch số 38/KH-THCSHT kiểm tra hoc kỳ 1 năm học 2017-2018

 Thực hiện công văn số 209/PGDĐT - THCS ngày 1/12/2017 của Phòng GD &ĐT Phù Yên về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm học 2017 -2018. Trường THCS Huy Tân xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học  2017 - 2018 cụ thể như sau :

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ I các khối 6,7,8,9, 

Năm học  2017 -2018

   

           Thực hiện công văn số 209/PGDĐT - THCS ngày 1/12/2017 của Phòng GD &ĐT Phù Yên về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm học 2017 -2018;

         Trường THCS Huy Tân xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học  2017 - 2018 cụ thể như sau :                               

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Việc kiểm tra học kỳ I nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học.

2. Kiểm tra học kỳ theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của người học, phù hợp với nội dung chương trình, thời gian qui định; đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay.

3. Tổ chức kiểm tra học kỳ phải được tiến hành nghiêm túc để đánh giá đúng công tác tổ chức dạy và học của các đơn vị trường.

4. Nắm vững các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của ngành để chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị. Các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra từng môn học theo qui định.

          II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng

- Là học sinh đang học các khối lớp 6, 7, 8, 9.

2. Thời gian kiểm tra

- Thời gian tổ chức kiểm tra học kì I: Từ ngày 25/12 đến 29/12/2017.

-  Lịch kiểm tra:

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ làm bài

Thời gian

Thứ 2

Ngày 25/12/2017

Ngữ văn

7h30

7h35 - 9h5

90 phút

Hóa học

9h20

9h25 – 10h10

45 phút

Thứ 3

Ngày 26/12/2017

Địa  lý

7h30

7h35 - 8h20

45 phút

Sinh học

8h 40

8h45 - 9h30

45 phút

Thứ 4

Ngày 27/12/2017

Lịch sử

7h30

7h35- 8h20

45 phút

Vật lý

8h40

8h45 - 9h 30

45 phút

Thứ 5

Ngày 28/12/2017

Toán

7h30

7h 35 - 9h5

90 phút

Tiếng Anh

9h20

9h25- 10h10

45 phút

Thứ 6

Ngày 12//2017

GDCD

7h30

7h35 – 8h20

90 phút

Công nghệ

9h30

8h 45-  9h

45 phút

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Tổ chức ra đề

          - Hiệu trưởng chỉ đạo ra đề kiểm tra cho các môn học khối 6, 7, 8, 9.

- Các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, GDCD: Học sinh làm bài kiểm tra chung theo đơn vị khối.

          - Các môn: Tin học, Thể dục, Mỹ Thuật, Âm nhạc, Công nghệ, học sinh làm bài kiểm tra theo đơn vị lớp. Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học, sát đối tượng, có khả năng phân hóa học sinh.   

          - Tất cả các đề kiểm tra nộp ngày 15.12 để phê duyệt

- Giáo viên coi, phát đề ( không tính thời gian phát, vào thời gian làm bài).

          2. Quy định đề kiểm tra

- Thời gian làm bài chung cho tất cả các khối: Ngữ văn và Toán 90 phút/môn, các môn còn lại 45 phút/môn.

- Đề ra theo chương trình Bộ đã ban hành (bỏ các phần giảm tải) giới hạn trong chương trình đến hết tuần 18.

Đề kiểm tra các môn đều phải được thiết kế theo đúng trình tự Biên soạn đề kiểm tra (Ma trận) đã được tập huấn, bồi dưỡng. Thực hiện đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo với các mức độ nhận thức: không quá 30% nhận biết; 50% thông hiểu; 10% vận dụng, 10% vận dụng cao. Đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy. Chú ý một tỷ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

- Đề kiểm tra học kì I đối với các bộ môn từ lớp 6 đến lớp 9 ra theo hình thức tự luận, khuyến khích các đơn vị ra đề kiểm tra kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan, trừ môn Ngữ Văn.

- Đối với môn tiếng Anh Môn ra đề theo Công văn 915/GDPT ngày 20/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015.

          3. Quy trình ra đề

          - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ I cấp trường.

          - Trưởng ban ra đề kiểm tra học kỳ I yêu cầu mỗi giáo viên dạy phải ra 1 đề đề xuất cho khối lớp mình đang dạy (nếu mỗi khối chỉ có 1 giáo viên dạy thì phải ra 2 đề). Đề đề xuất phải đảm bảo bí mật, giáo viên không được luyện trước cho học sinh.

- Trên cơ sở các đề đề xuất, Trưởng ban cùng Ban ra đề lựa chọn tổ hợp thành đề kiểm tra chính thức.

          - Quy trình ra đề, sao in đề, quản lý đề phải bảo mật, an toàn, lưu trữ hàng năm phục vụ cho việc làm đề những năm sau và kiểm tra thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.     

           4. Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm bài kiểm tra học kỳ.

- Mỗi phòng kiểm tra phân công ít nhất 02 giáo viên không phải là giáo viên bộ môn đang kiểm tra làm nhiệm vụ coi kiểm tra. Nếu không đủ GV bộ môn coi kiểm tra thì mỗi phòng 1 GV coi kiểm tra và cứ 2 phòng có thêm 1 GV có nhiệm vụ coi kiểm tra.

- Tất cả học sinh từng khối lớp từ khối 6 đến khối 9 bố trí kiểm tra theo phòng; xếp theo thứ tự A, B, C

- Bài kiểm tra được giao cho một số giáo viên bộ môn chấm độc lập (không nhất thiết tất cả giáo viên bộ môn đều tham gia chấm) đối với những bộ môn có từ 02 giáo viên thì phải phân công chấm chéo để đảm bảo tính khách quan, tất cả các bài kiểm tra đều được hội đồng tổ chức chấm tập trung tại trường.

- Điểm toàn bài được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số.

          - Bài kiểm tra học kỳ sau khi lên điểm xong phải được thông báo công khai, kịp thời cho học sinh biết và phải được lưu trữ 03 năm để phục vụ công tác thanh, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.     

          - Trong quá trình tổ chức kiểm tra học kỳ, Hiệu trưởng và Tổ chuyên môn nhà trường phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

      - Lịch chấm bài  kiểm tra:

Ngày kiểm tra

Môn chấm

Thời gian chấm

Thời gian

Thứ 2

Ngày 25/12/2017

Ngữ văn

Chiều

Từ  14h đến 17h

Hóa học

Chiều

Từ  14h đến 17h

Thứ 3

Ngày 26/12/2017

Địa  lý

Chiều

Từ  14h đến 17h

Sinh học

Chiều

Từ  14h đến 17h

Thứ 4

Ngày 27/12/2017

Lịch sử

Chiều

Từ  14h đến 17h

Vật lý

Chiều

Từ  14h đến 17h

Thứ 5

Ngày 28/12/2017

Toán

Chiều

Từ  14h đến 17h

Tiếng Anh

Chiều

Từ  14h đến 17h

Thứ 6

Ngày 12//2017

GDCD

Chiều

Từ  14h đến 17h

Công nghệ

Chiều

Từ  14h đến 17h

         IV. CÔNG TÁC TỔNG HỢP, BÁO CÁO

          1. Báo cáo tổ chức kiểm tra học kì I

Sau khi kết thúc kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra học kì I của của đơn vị.

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế của đề kiểm tra.

- Công tác coi, chấm bài của đơn vị

- Những kiến nghị đề xuất (nếu có).

- Đề kiểm tra, đáp án các môn bản gốc in ra phải có xác nhận của giáo viên ra đề, tổ trưởng chuyên môn và Hiệu trưởng lưu giữ tại trường. 01 bản mềm nộp về Tổ chuyên môn PGD chậm nhất ngày 22/12/2017

- Thống kê kết quả kiểm tra của từng môn, từng khối, từng loại điểm,(theo mẫu ) chậm nhất ngày 2/1/2018

2. Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017 -2018

- Báo cáo sơ kết phải được gửi bằng bản cứng, đóng quyển.

- Thời gian nộp chậm nhất ngày 6/1/2018  

       Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kỳ I của trường THCS Huy Tân. Yêu cầu các bộ phận nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu ( để chỉ đạo )                                                            

- Tổ chuyên môn ( để thực hiện )                                           

- Lưu: VT                                                                                      

 

                                                                                                                                        Nguyễn Đức Hải

Tác giả: Nguyễn Đức Hải
Nguồn: THCS Huy Tân
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 04 : 35
Năm 2020 : 793